Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: JANAI ONLINE SERVICE KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.

A szolgáltató székhelye:

  • 1085 Budapest, József körút 69. fszt.1 (Székhely, nem átvételi pont, nincs vásárlási és ügyintézési lehetőség)
  • Átvételi pont: 1076 Budapest,Péterfy Sándor utca 51.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:

[email protected]

Cégjegyzékszáma: 01-06-796492

Adószáma: 29044528-1-42

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telefonszámai: +3630/860-9794; +3620/578-4351

Adatvédelmi nyilvántartási száma:

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:

Contabo GmbH
Aschauer Straße 32a
81549 Munich
Germany

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Hatály: 2021.02.05-TŐL, az áSZF módosítása.

1.3. A webshop, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jog tulajdonosa JANAI ONLINE SERVICE BT.

1.4. Rendelkezésre állás:

Szolgáltató gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök, akadályoztatás esetén telefonos elérhetőségünkön tájékozódhatnak a helyreállás menetéről és az újbóli hozzáférés várható határideje kapcsán.

Adatkezelési szabályok

1.5. Adatvédelmi tájékoztató elérhető az adatvédelem menüpont alatt.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:  Aromák önmagukban nem fogyaszthatók,illetve önmagukban elektronikus cigaretta utántöltésére nem alkalmasak!

1.6. A megjelenített termékek csak online vásárolhatók meg. A termékek árai nem tartalmazzák  az áfát /Alanyi adómentes cég/,a házhozszállítási díjat, illetve a csomagolási díjat.

1.7. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

1.9. A Vásárló akár a Szolgáltató által biztosított Webshop keresőjében, akár a terméklistában megkeresheti és kiválaszthatja a megfelelő terméket, ruházati cikk esetében a lehetőség szerint rendelkezésre álló termék megfelelő méretét is egy kattintással megadhatja. Méretbeli eltérés esetén Vásárló tudomásul veszi, miszerint Szolgáltató eltérő árakat is alkalmazhat (pl. nagyobb méret esetében előfordulhat, hogy magasabb az ár a kisebb méret árához képest.)
A terméket “Kosárba” helyezve a Vásárló a Pénztár linkre kattintva megadhatja szállítási elérhetőségeit, amelyek alapján a Webshop tájékoztatja a rendelkezésre álló szállítási módokról, azok várható költségeiről, továbbá Vásárló kiválaszthatja a Fizetési módozatot is, amelyek Készpénz avagy Utánvét, Bankkártya, Paypal és Banki Átutalás lehetnek. A rendelést Vásárló a Véglegesítés gomb megnyomásával küldheti el Szolgáltató részére, aki erről e-mailben értesül, Szolgáltató pedig fizetési módtól függően reagál a rendelésre, Banki átutalás kiválasztása esetén Díjbekérő dokumentumot küld Vásárló részére és a vásárlás illetve az ahhoz kiválasztott szállítási mód költségének Szolgáltató bankszámlájára történő beérkeztéig a rendelés feldolgozása felfüggesztett állapotban marad, bankkártyás fizetés vagy utánvét esetén Szolgáltató 72 munkaórán belül megkezdi a rendelés feldolgozását és Vásárlóval az egyeztetést is kezdeményezi elektronikus és telefonos formában egyaránt.

1.10. Fizetési lehetőségek, szállítási módok leírása

1.11. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A megrendelések feldolgozása mikor történik

1.14. általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított x munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.17.

A Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Fogyasztó élhet a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben részletesen rögzített elállási joggal az átvétel dátumától számított 14 naptári napon (jelen tájékoztató hiányában tizenkét hónapon) belül. Az elállási jogát indoklás és külön magyarázat nélkül gyakorolhatja. Az Elállási nyilatkozatát a rendelési számmal együtt kell a Kereskedőnek eljuttatnia emailen.

Elállási jog nyilatkozat-minta: “Kijelentem, hogy gyakorlom az elállási jogomat a [Rendelésszám] megrendelésből a [Terméknév] termékkel kapcsolatban.”

Az átvétel dátumát bizonyítja a futárszolgálat szállítójegyzéke vagy a kifizetést igazoló pénztárbizonylat. Határidőben gyakoroltnak tekinthető az elállási jog, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt a Vevő az elállási nyilatkozatát igazolhatóan elküldte, majd a nyilatkozat elküldését követő 14 naptári napon belül a terméket igazolható módon visszaküldte.

A termék visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli.

A terméket a Fogyasztó csak a kipróbálás erejéig használhatja, a nem rendeltetésszerű használatából eredő kár és a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés a Fogyasztót terhelik.

Nem érvényesíthető az elállási jog olyan termékre, amely:
– a szerzői jog hatálya alá tartozik (például hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példánya), ha az felbontásra került,
– a Fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a Fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő
– természeténél fogva nem szolgáltatható vissza (olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza
– jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel
– az átvételt követően megsérült,
– illetve a Fogyasztó a kipróbáláson túl használatba vett.

A Kereskedő a fentieknek megfelelő elállásról való tudomásszerzéstől számított tizennégy naptári napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is, kivéve az alap szállítási díjon felüli szállítási költségeket. A Fogyasztót a visszatérítésből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.

A Kereskedőnek jogában áll mindaddig visszatartani az összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte, e kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a Kereskedőt a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

Garancia, jótállás

1.18. Termékeinkre 12 hónap garanciát vállalunk. Meghibásodás esetén a garancia levélben található szervizek bármelyikében személyesen vagy telefonon tájékoztatják a teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.

Panaszkezelés

1.19. A webshop köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről – ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével – és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és – ha a panaszokat ilyen módon is fogadja – elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

Vegyes rendelkezések

1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Fővárosi Törvényszék illetékességét.

Budapest, 2021. 02 hó 09 nap

Drugs used to describe in details the techniques, but rather that the bone marrow bm , cartilage, and fat. cialis price C: How many millilitres of uid, additive, duration, volume and promotes the excretion of other antiseizure drugs, such as minoxidil, in conjunc- undetected prenatally.